Gebruikersvoowaarden

DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN AFSTEMMINGEN.COM

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 

Toelichting op de Gebruikersvoorwaarden van Afstemmingen.com

De Gebruikersvoorwaarden zijn een voorwaarde voor het kunnen verkopen van online producten en diensten. En zorgen voor rechtszekerheid van bedrijven en consumenten. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn heel algemeen en zo kort mogelijk gehouden. Je kunt deze desgewenst voor de koop even doorlezen zodat je weet waar je mee instemt en niet voor eventuele verrassingen komt te staan.

Artikel 1
Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle diensten en/of producten op deze website. Alle hier genoemde voorwaarden zijn op de koop van toepassing.

Artikel 2
Voor alle verkopen via Afstemmingen.com (webwinkel.afstemmingen.com) gelden de op het moment van verkoop geldende regels en prijzen.

Artikel 3
Diensten en/of producten worden uitsluitend geleverd na betaling. Voor diensten dient een afspraak te worden gemaakt. Diensten kunnen vanwege hun aard na ontvangst niet worden geruild of teruggegeven. Diensten zoals afstemmingen kunnen derhalve alleen tijdig, dat wil zeggen minimaal 2 werkdagen voor de afspraak, worden veranderd in een andere, dan wel vooruitgeschoven worden naar een later tijdstip.

Artikel 4
Betreft de koop geen dienst maar een fysiek product, zoals ruikflesjes of ingestraalde edelstenen, dan heeft een consument het recht om een artikel (of artikelen) binnen zeven dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Er bestaat dus bij Afstemmingen.com wel een recht op retour voor fysieke producten, maar dit geldt niet voor diensten.

Artikel 5
Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen verdere rechten worden verleend. Spirituele energieën kunnen alleen bij benadering omschreven worden. De omschrijving geldt altijd de energie, niet hoe deze ontvangen wordt door de koper/ontvanger. Elke ontvangende partij maakt deel uit van het proces van overbrenging van een energie, heeft daar zijn of haar invloed op. Dat laat echter onverlet dat de omschrijving van de energie daarmee toch in algemene zin als toepasselijk kan worden beschouwd. De koper schat zelf in aan de hand van de omschrijving, wat het effect van de energie naar verwachting bij de koper zal zijn.

Artikel 6
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Afstemmingen.com en kopers zullen we in eerste instantie in redelijk overleg proberen op te lossen. Is dat niet mogelijk, dan zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse Burgerlijke Rechter.

Artikel 7
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben, en welke een levering van enig gekocht artikel of dienst onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper krijgt in dat geval de mogelijkheid de dienst alsnog te ontvangen, of het bedrag (minus de administratieve kosten) teruggestort te krijgen. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van eventuele verdere (buiten de niet ontvangen dienst(en)) geleden schade van ons vorderen. Wij zullen een koper schriftelijk of telefonisch tijdig in kennis proberen te stellen van vertraging in de levertijd ten gevolge van overmacht.

Home

%d bloggers liken dit: