DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN PRIVACY VAN AFSTEMMINGEN.COM

Toelichting op de Gebruikersvoorwaarden en Privacy van Afstemmingen.com

De Gebruikersvoorwaarden en Privacy (privacyverklaring) zijn een voorwaarde voor het kunnen verkopen van online producten en diensten. En zorgen voor rechtszekerheid van bedrijven en consumenten. Deze Gebruikersvoorwaarden en Privacy zijn heel algemeen en zo kort mogelijk gehouden. U kunt deze desgewenst voor de koop even doorlezen zodat je weet waar je mee instemt en niet voor eventuele verrassingen komt te staan. Het is onze intentie uw privacy altijd te respecteren en om de verkoop van onze producten voor beide partijen prettig te laten verlopen.


Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle diensten en/of producten op deze website. Alle hier genoemde voorwaarden zijn op de koop van toepassing.

Artikel 2 Regels en prijzen

Voor alle verkopen via Afstemmingen.com gelden de op het moment van verkoop geldende regels en prijzen.

Artikel 3 Diensten en producten

Diensten en/of producten worden uitsluitend geleverd na betaling. Voor diensten dient een afspraak te worden gemaakt. Diensten kunnen vanwege hun aard na ontvangst niet worden geruild of teruggegeven. Diensten zoals afstemmingen kunnen derhalve alleen tijdig, dat wil zeggen minimaal 2 werkdagen voor de afspraak, worden veranderd in een andere, dan wel vooruitgeschoven worden naar een later tijdstip.

Artikel 4 Fysieke producten

Betreft de koop geen dienst maar een fysiek product, zoals ruikflesjes, druppelflesjes of ingestraalde edelstenen, dan heeft een consument het recht om een artikel (of artikelen) binnen zeven dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Er bestaat dus bij Afstemmingen.com wel een recht op retour voor fysieke producten, maar dit geldt niet voor diensten.

Artikel 5 Informatie website

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen verdere rechten worden verleend. Spirituele energieën kunnen alleen bij benadering omschreven worden. De omschrijving geldt altijd de energie, niet hoe deze ontvangen wordt door de koper/ontvanger. Elke ontvangende partij maakt deel uit van het proces van overbrenging van een energie, heeft daar zijn of haar invloed op. Dat laat echter onverlet dat de omschrijving van de energie daarmee toch in algemene zin als toepasselijk kan worden beschouwd. De koper schat zelf in aan de hand van de omschrijving, wat het effect van de energie naar verwachting bij de koper zal zijn.

Artikel 6 Ontvangst van een afstemming  

Vanwege de aard van de producten die wij verkopen, afstemmingen, dat zijn diensten in de vorm van energie, kunnen wij geen enkele juridische verantwoordelijkheid nemen over hoe een afstemming zal uitpakken in individuele gevallen. Wij zijn sterk overtuigd van de kwaliteit en de spirituele en genezende capaciteiten van de afstemming die we verkopen. Het is echter onmogelijk en niet in onze handen om te voorspellen of uit te maken hoe een afstemming in individuele gevallen zal verlopen.

Er zijn twee verschillende dingen die een rol spelen bij het geven van een afstemming: de energie van de afstemming zelf, en de manier waarop het energiesysteem van de ontvangende persoon functioneert en zal reageren op elke energie. Het functioneren van het energiesysteem van de ontvangende persoon is altijd de verantwoordelijkheid van de persoon zelf. Tot op het moment van schrijven heeft zich echter nooit een groter probleem voorgedaan. Vermoeidheid en loslaat-verschijnselen zijn echter niet ongewoon na een afstemming.

Artikel 7 Nederlands recht

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Afstemmingen.com en kopers zullen we in eerste instantie in redelijk overleg proberen op te lossen. Is dat niet mogelijk, dan zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse Burgerlijke Rechter.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben, en welke een levering van enig gekocht artikel of dienst onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper krijgt in dat geval de mogelijkheid de dienst alsnog te ontvangen, of het bedrag (minus de administratieve kosten) teruggestort te krijgen. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van eventuele verdere (buiten de niet ontvangen dienst(en)) geleden schade van ons vorderen. Wij zullen een koper schriftelijk of telefonisch tijdig in kennis proberen te stellen van vertraging in de levertijd ten gevolge van overmacht.

Privacy

Artikel 9 Persoonsgegevens

Net als veel andere websites en webwinkels maken wij gebruik van persoonsgegevens. Afstemmingen.com gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om het betalingsproces mogelijk te maken en daarna contact met u te kunnen opnemen. Wij zullen contact met u opnemen om voor het ontvangen van de afstemming(en) een afspraak te kunnen maken. Of wanneer dat om een andere reden nodig is voor een correcte afhandeling van uw aankoop en onze dienstverlening.

Artikel 10 AVG

Conform de regels van de wet AVG zullen wij uw persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar bewaren. Tenzij u zelf aangeeft dat u graag wilt dat deze bewaard worden, zodat u niet elke 2 jaar opnieuw een account hoeft aan te maken.

Artikel 11 Geen doorverkoop persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit doorverkocht of aan andere partijen ter beschikking gesteld (anders dan nodig voor het juiste verloop van het betalingsproces). Tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zouden worden gesteld. In dat geval wordt u daarvan, als daarvoor geen wettelijke beletselen zijn, z.s.m. op de hoogte gebracht. Opmerking: wij kunnen u alleen bereiken als uw emailadres, telefoonnummer of fysieke adres nog steeds hetzelfde zijn als bij het aanmaken van uw account. Houd hier a.u.b. rekening mee. U kunt natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen als u vragen hebt over bijvoorbeeld uw privacy.

Artikel 12 Verwijderen persoonsgegevens

Wilt u om wat voor reden dan ook graag uw persoonsgegevens verwijderd hebben, dan zullen wij dit altijd honoreren en z.s.m. regelen.

Winkel

Home